HATME DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

HATME DUASI

Bismillahirrahmanirahim

Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn. Elhamdü lillâhi hakka hamdihî ve senâihî vessalâtü vesselâmü alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allahümme belliğ ve evsıl misle sevâbi hâzi-hi’l-hatmeti’ş-şerîfeti’l-mübâreketi, ba’de’l-kabûli minnâ bi’l fadli ve’l keremi, hediyyeten minnâ vâsıleten ilâ ravdati menbaı’s sıdkı ve’ssafâ, eşrafi’l-verâ, hazreti seyyidinâ Muhammedini’l Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem ve ilâ ruhî).

Küllin min âlihî ve evlâdihî ve ez-vâcihî ve ashâbihî ve etbâihî ve zürriyyâtihî ve muhâcirihî ve ensârih (rıdvanullahi tealâ aleyhim ecmain ve ilâ ruhî).

Küllin min sâdâti silsileti’t-tarîkati’l-aliyyeti’n-, ve’l-, ve’s-, ve’l-, ve’l- (kaddesallahu esrârahüm ve ilâ ruhî).

Şeyhınâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâmi’t-tarîkati zi’l-feydı’l-cârî ve’n-nûri’s-sârî, eş-şeyh bahâi’l hakkı ve’l hakîkati ve’d dîn, hazreti eş-Şeyh Muhammed’ini’l Üveysiyyi’l Buhârî, el ma’rûfi bi-Şâh-ı Nakşibend (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Menba’i’l meârifi ve’l kemâli seyyidi’s-sâdâti, es-Seyyid Emîr Külâl (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

El-Mukbili aleyke ve limâ sivâke’n-nâsî, eş-Şeyh Muhammed Bâbâ’s-Semmâsî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

El-vâlihi fî mehabbeti mevlâhü’l ğaniyyi, el-ma’rûfi bi hazreti Azîzân Hoca Aliyyi’r-Râmîtenî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

El-Mu’ridi ani’l-murâdi’d-dünyeviyyi ve’l uhreviyyi hazreti eş-Şeyh Mahmûdini’l İncîr Fağnevî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

El-Mütesellihı ani’l hicâbi’l beşeriyyi, hazreti eş-Şeyh Ârifi’r-Rivegerî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Kutbi’l evliyâi ve burhâni’l esfiyâi kâmii’l bid’ati muhyi’s sünneti, şeyhi’l meşâyihi, mevlânâ hazreti eş-Şeyh Abdülhâlıkı’l Gucdevânî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Kutbi’l-hakkânî el ğavsi’s-samedânî eş-Şeyh Ahmed el Fârûkıyyi’s-serhendî, el ma’rûfi bi’l İmâmi’r-Rabbânî müceddidi’l el fi’s-sânî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Kutbi dâireti’l irşâdi ğavsi’s-sekaleyni ale’s-sedâdi es-sâiri fillâhi’r-râki’s sâcidi zi’lcenâheyn Diyâüddîn,  (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Menbai’l hilmi ve nûri’z zalâm, el hâdî beyne’l aşâiri ve’l akvâm, sirâciddîn ellezî zahera min halefi seyyidi’l enâm, mevlânâ hazreti es- (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Şeyhine’l ğayûrillezî bihî netebâ ha’l vekûri kutbi’l irşâdi ve’l medâri, şihâbid dîn, mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Tâhâ (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Sultâni’l küberâi’l mütekaddimîn, kıdveti’l küberâi’l müteahhirîn, ğavsi’l âmmeti ve’l hâifîn kutbi’l eimmeti ve’s sâlikîn, muğisi’l müsteğîsîn, mûnisi’l ğurabâi ve’l âşıkîn, şeyhine’l kâmili’l mükemmili’l Üveysîyyi, Mevlânâ Hazreti eş-Şeyh Seyyid Sıbğatullahi’l Arvâsî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Sultâni’l ârifîn, kutbi’l aktâbi’l vâsılîn, el müteşerrifi bi’l fenâi’l mutlak, mürebbi’s sâlikîne ilâ rabbihim ale’l vechi’l ehak, nâsıri’ş-şerîati ğarrâ, kâmii’l bid’ati’d darrâ, müceddidi âsâri’s selefi ve’t-tâbiîn, ve mümehhidi bünyâni tarîkati’l halefi ve’l-lâhikîn, el mutasarrifi ale’l ıtlâk ellezî lem yüra lehû nazîrun ba’de’t-tefehhusı fi’l-âfâk, kâtıun nisbeti ani’l mübtedii ‘t-tâğî, mevlânâ şeyhine’l kâmili’l mükemmili, hazreti eş-Şeyh Abdurrahmani’t-Tâhî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Şeyhi’ş-şerîati ve şehbâzi’t tarîkati ve burhâni’l hakîkati, el fânî fillâhi ve’l bâkî billâh, el mu’tasımi bi hablillâh, şeyhine’l kâmili’l mükemmili, mevlânâ hazreti eş- (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Camii kemâlâti’l evliyâi’l evvelîn ve mecmai’l âdâbi ve füyûdâti’l âhirîn, umdeti’l İslâmi ve’l müslimîn, umûdi’l meşâyihı bi ecmaihim ve’s-sâlikîn, dav’i’s semâvâti ve’l aradîn, sirâci’l milleti ve’d dîn, kehfi’d duafâi ve’l mesâkîn, kutbi’l eimmeti ves-sâlikîn, sultâni’l âşıkîn, şeyhine’l kâmili’l mükemmili mevlânâ hazreti eş-Şeyh Muhammed Diyâüddîn (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Vârisi makâmâti’l evliyâi ve’l ârifîn, imâmi’l mü’minîn, umdeti’l âbidîne ves-sâlikîn, muzhiri’ş-şerîati’l ğarrâi muhyi’t tarîkati’n ’l beydâ, el mütesellihi ani’l hicâbi’l insiyyi, el hâzini li’s sırri’l ma’neviyyi, mevlânâ şeyhine’l kâmilil mükemmili, hazreti eş- (kaddesal-lahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Sultâni’l câzibîn, nûri hidâyeti’l vâsılîn, kutbi’l ferdi li’l âlemîn, nâşiri’l mesleki’l Ahmediyyeti fer’i’ş-şecereti’l Muhammediyye, pîri’t -tarîkati’n Nakşibendiyye, sâhibi’s-seciyyeti’l mahmûdiyye, es sâkî min hıyâdı’l bahâiyye, nâsıbi’l a’lâmi’d-dîniyye, muhyi âsâri kübbâri’s-selefi ve’t-tâbiîn, matlai’l himemi bi’l yakîn, menheci’s-saâdeti li’l musaddıkîn, şeyhine’l kâmili’l mükemmilil Üveysîyyi Bilvânisî, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Abdülhakimi’l Hüseynî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Sultâni’l müslimîne ve’l müsteci rîn, ve tâci’l mensûrîn, ve muhibbi’l mahbûbîn, ve müşâri’l müsteşirîn, ve irşâdi’l mürşidîn, ve sırri’s-sâdıkîne bi-hidâyeti rabbi’l âlemîn, el fâtihi künûze’l ilmi ve’d-dîn, el müstakırri bi’ş şerîati’l ğarrâi  muhyi’t tarîkati’n Nakşibendiyyeti’l beydâ, şeyhinel kâmili’l mükemmili’l Bilvânisî, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es-Seyyid Muhammed Râşidi’l Hüseynî (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Mecmai âmâli’l müslimîn, kutbi’l fâizîn, sikati’l müttakîn, vesîleti’l mütevekkilîn, sâhibi’s-sehâveti ve’l kerâmeti li’l âlemîn, kesîri’l mehabbeti li’l mütevâdıîn, sâhibi’ş şerîati ve’t tarîkati’n Nakşibendiyye, mevlâye ve şeyhî ve seyyidî ve senedî, ve menbihî temessükî ve aleyhi i’timâdî ve bihî iftiharı ve minhu istimdâdî ve kurrati aynî, şeyhine’l-kâmilil’ mükemmili’l Üveysîyyi Bilvânisî, Mevlânâ hazreti eş-Şeyh, es- (kaddesallahu sırrahu ve ilâ ruhî).

Küllin mine’s-sâdâti ve’l hulefâi ve’l mürîdîne ve’l muhibbîne ve’l mahbûbîne vel mensûbîne ve’l müntesibîne ilâ hâzihi’t-tarîkati’l aliyyeti ve sâiri’t turuk. Allâhümmec’al misle sevabihâ mektûben fî sahîfeti a’mâli küllin, verfa’ bihâ derecâti küllin, ve a’li bihâ fî a’lâ ılliyyîne menzilete küllin, ve zidnâ bihâ mehabbeten inde cenâbi küllin, ve efid aleynâ min berekâti küllin, ve etmim lenâ sülûke hâzihi’t-tarîkati’l aliyyeti, ve veffiknâ li merdâti şeyhinâ vemtisâli evâmirihî ve’ctinâbi menâhih. Allâhümme’rzukne’l-bekâe bike, ba’de’l fenâi fîke alâ kademi sâdâtine’s sâlikîne fîhâ. Allâhümmağfir lenâ, hatâyânâ veclibnâ ilâ mehabbetike bi-mehabbeti evliyâike, verzukne’t tevfîka ve’l-istikâmete alâ dînike ve tâatike bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Âmîn, Ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

velhamdulillahi Rabbil alemin).

Reklamlar

2 responses to “HATME DUASI

  1. selamun aleykum..kurban hakkinizi helal edin ama bazi yerlerde yazim hatasi olmus. ornegin:
    Ka’miil bid ati olmasi lazim, bunun gibi birkac sey daha var. hatme duasi kitapciginin arapcasina ve turkce okunusuna goz atilirsa daha iyi fark edilir. hakkinizi helal edin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s