REHBERSİZ AKIL FELAKETTİR! (M.Saki Erol)

REHBER-son

“Eğer ger­çek mü­min­ler ise­niz Al­lah’a ve Re­sû­lü’ne ita­at edin.”(En­fâl 8/1)

Al­lah Te­âlâ haz­ret­le­ri­nin in­sa­noğ­lu­na lut­fet­ti­ği en önem­li ni­met­ler­den bi­ri de akıl­dır. İn­sa­nı di­ğer can­lı­lar­dan ayı­ran bu özel­lik sa­ye­sin­de iyi­yi kö­tü­den, gü­ze­li çir­kin­den, doğ­ru­yu yan­lış­tan ayırt ede­riz. Akıl, me­de­ni­yet­ler kur­ma­da, sa­vaş­ta, ba­rış­ta; iş­te, ev­de, okul­da, kı­sa­ca­sı ha­ya­tın her saf­ha­sın­da kul­lan­dı­ğı­mız, ya­rar­lan­dı­ğı­mız bir da­ya­nak­tır. Doğ­ru kul­la­nı­lır­sa in­san­lı­ğa hiz­met eder, yan­lış kul­la­nıl­dı­ğın­da ise in­san­lık için fe­lâ­ket­tir.

Hem ta­ri­he hem de gü­nü­mü­ze göz at­tı­ğı­mız­da gö­rü­len man­za­ra o ki, in­san­lar, akıl ni­me­ti­ni ye­te­rin­ce doğ­ru kul­la­na­ma­mış­lar. As­lın­da geç­mi­şe dön­me­ye pek ge­rek yok, ya­şa­dı­ğı­mız dün­ya­nın ha­li or­ta­da. Ci­na­yet­ler, te­ca­vüz­ler… İn­sa­noğ­lu, ge­rek fer­dî plan­da, ge­rek­se top­lum­sal bün­ye­ler­de ya­şa­nan tür­lü yı­kım­la­rın al­tın­da ezi­li­yor. Bu­gün in­san­lı­ğın için­de bu­lun­du­ğu bu­na­lım ve kar­ma­şa, hay­ran­lık uyan­dı­ran tek­no­lo­ji­yi üret­miş ol­sa bi­le, ak­lın tek ba­şı­na ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı açık­ça gös­te­ri­yor.

İn­sa­noğ­lu­nun bu za­afı­nı eze­lî ve ebe­dî il­miy­le bi­len Al­lah Te­âlâ, onu yer­yü­zü­ne gön­der­di­ği an­dan iti­ba­ren hak ile bâ­tı­lı ayırt edip, doğ­ru yo­lu bul­sun­lar di­ye ki­tap­lar ve pey­gam­ber­ler gön­der­miş­tir. Ce­nâb-ı Mev­lâ, pey­gam­ber­le­ri va­sı­ta­sıy­la in­san­la­ra, gü­ze­li çir­ki­ni, iyi­yi kö­tü­yü, doğ­ru­yu eğ­ri­yi ve hay­rı şer­ri öğ­ret­miş ve in­sa­nın dün­ya­da­ki va­zi­fe ve hak­la­rı­nı açık ola­rak bil­dir­miş­tir. Böy­le­ce hem dün­ya ha­ya­tın­da hem de son­ra­sın­da hu­zur ve mut­lu­lu­ğa ulaş­ma­nın yo­lu­nu gös­ter­miş­tir. Al­lah Te­âlâ in­san­la­rı ya­rat­tık­tan son­ra ken­di ba­şı­na bı­ra­kıp, mü­kem­mel bi­rer mo­del ola­rak pey­gam­ber­le­ri gön­der­me­sey­di, in­san­lık doğ­ru yo­lu bu­la­maz­dı.

10172665_667828356599258_2722608173471415681_n

İlâ­hî me­sa­jın so­nun­cu­su Kur’ân-ı Ke­rîm, son el­çi de Hz. Pey­gam­ber Efen­di­miz­’dir (s.a.v).

O pey­gam­ber­ler pey­gam­be­ri­nin gön­de­ril­di­ği dö­ne­me ba­kı­lır­sa; in­san­la­rın ken­di el­le­riy­le ya­pıp ilâh di­ye tap­tık­la­rı put­lar ve bu te­mel yan­lış üze­ri­ne ku­ru­lu bir ha­yat mo­de­li… Ti­ca­rî me­ta gi­bi gö­rü­len ka­dın­lar, di­ri di­ri gö­mü­len kız ço­cuk­la­rı… Kö­le­lik ve da­ha ni­ce vah­şet­le do­lu bir ha­yat…

El­bet­te bu­gün ol­du­ğu gi­bi o gün de akıl var­dı. Eğer akıl tek ba­şı­na iyi­yi, gü­ze­li bu­la­bi­li­yor­du ise, bü­tün bun­lar ni­çin olu­yor­du?

O gün in­san­lık, ya­şa­dı­ğı vah­şet ve ka­ran­lık­tan Al­lah’ın Re­sû­lü et­ra­fın­da ke­net­le­ne­rek na­sıl hu­zur ve ay­dın­lı­ğa ulaş­tıy­sa, bu­gün ve her de­vir­de yi­ne ay­nı şe­kil­de kur­tu­lu­şa ere­bi­le­cek­tir. Eğer bu­nun dı­şın­da bir yol ol­say­dı, bun­ca za­man­dır in­san­lık bu­nu bu­lur, ara­dı­ğı hu­zu­ra ka­vu­şur­du. Oy­sa bu­gü­ne ka­dar han­gi fel­se­fe, han­gi fi­kir ve İs­lâm’ın dı­şın­da han­gi din bu­nu sağ­la­ya­bil­di? Bu­gün fert­ler ve top­lum­lar böy­le­si­ne bir bu­na­lı­mın pen­çe­sin­de ni­çin kıv­ra­nı­yor­lar?

Dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de ilâ­hî me­sa­ja ve o me­sa­jı ha­yat­la bü­tün­leş­ti­ren şef­kat­li el­çi­nin yo­lu­na ha­va ka­dar, su ka­dar muh­ta­cız. O se­bep­le sün­net kav­ra­mı bü­yük önem ta­şı­yor. Şu ve­ya bu se­bep­le bu kav­ra­mı eleş­tir­mek ye­ri­ne, an­cak ona sa­rı­la­rak, öğ­re­nip bu­gü­ne ta­şı­ya­rak, iki ci­han­da hu­zu­ra ere­bi­li­riz. Pey­gam­ber ah­lâ­kı­nı mo­del, o mo­de­li ya­şa­ya­bil­mek için de sün­ne­ti esas al­ma­dık­ça yer­yü­zün­de hu­zur, âhi­ret­te mut­lu­luk bul­ma im­kâ­nı yok!

Al­lah Te­âlâ,

“Ey iman eden­ler! Ha­yat ve­re­cek şey­le­re si­zi da­vet et­ti­ği za­man, Al­lah’a ve Re­sû­lü­’ne uyun” (En­fâl 8/24) bu­yu­ru­yor.

Şim­di ha­yat bul­ma za­ma­nı. Ya­ra­tı­cı­mı­za, O’nun içi­miz­den se­çip gön­der­di­ği rah­met pey­gam­be­ri­ne sım­sı­kı sa­rıl­ma za­ma­nı. Pey­gam­ber vâ­ri­si rab­bâ­nî âlim­ler et­ra­fın­da Al­lah’ın rı­za­sı­na yol bul­mak için ke­net­len­me za­ma­nı.

He­pi­mi­zi ko­va­la­yıp dur­mak­ta olan ölüm bi­zi ya­ka­la­dı­ğın­da çok geç ola­cak!

Muhammed Saki Erol

Kaynak: HAYAT DENGEMİZ

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s