HURAFELERİN ÇARESİ İSLAM’DIR (M.SAKİ ELHÜSEYNİ)

İn­san­lı­ğa yü­ce ya­ra­tı­cı­nın bil­dir­di­ği tek kur­ta­rı­cı re­çe­te, mu­kad­des di­ni­miz İs­lâm’dır.

hurafe hazırİs­lâm bü­tün in­san­lı­ğı son­suz hu­zur ve mut­lu­luk ik­li­mi­ne ça­ğı­rır­ken, bir yan­dan da iman ve ilim rah­me­tiy­le in­sa­nî özel­lik­le­ri per­de­le­yen ce­hâ­let ve hu­ra­fe­le­rin pas­lı zin­ci­ri­ni kı­ran tek din­dir.

Bu­gün tür­lü çal­kan­tı­la­rın or­ta­sın­da ka­lan in­san; iman­da, iba­det­te, ah­lâk­ta, ilim­de, fi­kir ve dü­şün­ce­de İs­lâm’ın em­ri­ne gir­di­ği gün, sır­tın­da­ki kam­bu­ru at­mış ola­cak­tır. An­cak bu şe­kil­de gön­lün­de­ki fır­tı­na­yı dur­du­ra­cak, ru­hun­da­ki ıs­tı­ra­bı din­di­re­cek­tir.

Ke­sin­lik­le ifa­de ede­lim ki, hak­ka gö­tü­ren il­min ra­fa kal­dı­rıl­dı­ğı, doğ­ru fik­rin ala­ya alın­dı­ğı, iman ve iba­de­te da­ya­lı ah­lâ­kın yı­kıl­dı­ğı, hak­kın sus­tu­rul­du­ğu, her tür­den men­hi­yat ve hu­ra­fe­le­rin se­ma­la­rı­mı­zı ka­rart­tı­ğı gü­nü­müz­de, in­san­lık için İs­lâm’a dön­mek­ten baş­ka kur­tu­luş yo­lu yok­tur.

İn­sa­nı, ha­ya­tın her ala­nın­da bu­nal­tan sa­yı­sız fik­rî sap­lan­tı ve an­lam­sız dav­ra­nış­lar­dan kur­ta­ra­cak tek çö­züm de İs­lâm’dır. İn­san­lı­ğı iman­da sa­de­li­ğe ve doğ­ru­lu­ğa ulaş­tı­rıp eş­siz bir me­de­ni­yet su­nan İs­lâm iti­kad ve ah­lâ­kın­da, hiç­bir hu­ra­fe­ye, hiç­bir bâ­tıl inan­ca yer yok­tur.

Bu­gün di­lek tut­ma, ağaç­la­ra ça­put bağ­la­ma, tür­be­ler­de mum yak­ma gi­bi İs­lâm’la hiç il­gi­si ol­ma­yan yı­ğın­la saç­ma­lık di­ni­mi­ze izâ­fe edi­lir­ken, sev­gi­li Pey­gam­be­ri­miz (s.a.v) 1400 kü­sur yıl ön­ce­den şöy­le ses­le­nmek­te­dir:

“Kuş uçu­rup uğur­suz say­mak bâ­tıl­dır. Çök­müş ça­tı­la­ra ko­nup öten bay­kuş­la­rın uğur­suz­lu­ğu da yok­tur. Sa­fer ayı­nı uğur­suz say­mak da yan­lış­tır.” (Ebû Dâ­vûd, Tıb, 24; Tir­mi­zî, Si­yer, 47; İbn Mâ­ce, Tıb, 43; Ah­med b. Han­bel, Müs­ned, 1/328; Ebû Ya‘lâ, Müs­ned, nr. 2333; İbn Hib­bân, es-Sa­hîh, nr. 6117; Ta­be­râ­nî, el-Mu‘ce­mü’l-Ke­bîr, nr. 11764)

Baş­ka bir ha­dis-i şe­rif­le­rin­de de şöy­le bu­yu­rmak­ta­dır: “Kuş öt­me­sin­de ve uç­ma­sın­da uğur­suz­luk gör­mek, ufak taş­lar­la fal aç­mak, kum üze­ri­ne çiz­gi­ler çi­zip bun­lar­dan ge­le­ce­ğe ait hü­küm­ler çı­kar­mak, si­hir ve ke­ha­net çe­şit­le­rin­den­dir.” (Bir ön­ce­ki ha­di­si­n tah­ri­ci­ne ba­kı­nız)

Bu­gün şek­li fark­lı ol­sa da son de­re­ce yay­gın olan böy­le uy­gu­la­ma­la­rın di­ni­miz­le hiç­bir alâ­ka­sı bu­lun­ma­dı­ğı­nı Al­lah Re­sû­lü iş­te böy­le an­la­tmak­ta­dır. Bu tür­den ina­nış ve uy­gu­la­ma­la­rın bir kıs­mı­nın ise in­sa­nı İs­lâm’ın dı­şı­na ite­bi­le­ce­ği­ni âlim­ler söy­le­mek­te­dir.

Yal­nız­ca Hz. Pey­gam­ber’in (s.a.v) yu­ka­rı­da ge­çen iki sö­zü bi­le, İs­lâm ve saç­ma­lı­ğın as­la yan ya­na ge­le­me­ye­cek iki kav­ram ol­du­ğu­nu ye­te­rin­ce an­lat­mı­yor mu? O hal­de âlem­le­rin rab­bi­ne ita­ati teb­liğ eden­ler, na­sıl hu­ra­fe­le­re da­vet et­mek­le suç­la­na­bi­lir?

Evet, bu­gün için de, ge­le­cek za­man­lar­da da ne di­nin ken­di­si hu­ra­fe­dir, ne de hu­ra­fe­ler­le il­gi­si var­dır. Din, in­sa­nın ken­di­siy­le, kâ­inat­la, ya­ra­tı­cı­sıy­la ba­rış­ma­sı­dır. Din hu­zur­dur, mut­lu­luk­tur.

Al­lah Te­âlâ bu­yu­ru­yor ki:

“Sa­na rab­bin­den ne va­hiy olu­nu­yor­sa ona uy. Şüp­he­siz ki Al­lah, ne ya­par­sa­nız hak­kıy­la ha­ber­dar­dır. Al­lah’a gü­ve­nip da­yan. Ko­ru­yu­cu ola­rak O ye­ter.”(Ah­zâb 33/2-3)

Bir baş­ka âyet-i ce­li­le de şöy­le­dir: “Eğer se­ni şey­tan dür­tüp kö­tü­lü­ğe yön­len­dir­mek is­ter­se, he­men Al­lah’a sı­ğın. Şüp­he­siz O hak­kıy­la işi­ten, ke­ma­liy­le bi­len­dir.” (Fus­sı­let 41/36)

Gö­rü­lü­yor ki, müs­lü­man­lar yal­nız Al­lah Te­âlâ’ya sı­ğı­na­cak, yal­nız O’na gü­ve­ne­cek­ler­dir. Bu gü­ve­ni ha­yat­la­rı­na nak­şet­mek için de, O’nun el­çi­si­nin ve o el­çi­nin her de­vir­de­ki ilim ve ter­bi­ye vâ­ris­le­ri­nin ete­ği­ne ya­pı­şa­cak­lar­dır.

Kı­la­vuz­suz, pu­su­la­sız, ka­fi­le­siz yol­cu­luk ne­re­ye gö­tü­re­bi­lir?

An­la­ma­lı­yız ki, en bü­yük hu­ra­fe, en bü­yük uy­gun­suz­luk Al­lah Te­âlâ’nın emir­le­ri­ne uy­ma­mak, ya­sak­la­dık­la­rın­dan ka­çın­ma­mak­tır. Uğur­suz­luk bay­kuş­ta, ka­ra ke­di­de, sa­lı gü­nün­de, on üç ra­ka­mın­da de­ğil, Al­lah’ın emir­le­ri­ne, Hz. Pey­gam­ber’in sün­ne­ti­ne tâ­bi ol­ma­mak­ta­dır. Hz. Pey­gam­ber’in bu­gün­kü vâ­ris­le­ri olan ev­li­ya­ul­la­hı din­le­me­mek­te­dir. Asıl uğur­suz­luk, in­san ol­ma­nın ger­çek haz­zı­nı tat­tı­ran na­ma­zı ter­ket­me­de, oru­cu ye­me­de, güç yet­ti­ği hal­de ze­kât ve hac­cı gör­mez­den gel­me­de­dir.

Asıl uğur­suz­luk iç­ki­de, ku­mar­da, rüş­vet­te, ya­lan söy­le­me­de, if­ti­ra­da, de­di­ko­du yap­ma­da, fit­ne ve fe­sat çı­kar­ma­da, baş­ka­la­rı­na say­gı­sız­lık et­me­de de­ğil mi­dir? İn­sa­nı ve dün­ya­nın her ye­rin­de top­lum­la­rı bo­zup ko­kuş­tu­ran bu dav­ra­nış­lar, il­kel­lik­ten baş­ka ne ola­bi­lir?

Tek­rar söy­le­ye­lim, asıl uğur­suz­luk ve il­kel­lik, di­ni ya­şa­mak de­ğil, Ki­tab-ı mü­bîn­den, sün­net-i se­niy­ye­den yüz çe­vir­mek­tir.

O hal­de, ar­tık yü­ce rab­bi­mi­zin es­ki­mez ni­za­mı İs­lâm’ı iyi öğ­re­ne­lim. Evi­mi­ze, iş ye­ri­mi­ze, ço­luk ço­cu­ğu­mu­za, gön­lü­mü­ze ve bü­tün ha­ya­tı­mı­za İs­lâm’ın le­ke­siz ha­ki­kat müh­rü­nü ba­sa­lım. Bâ­tıl ina­nış­la­rın, hu­ra­fe­le­rin İs­lâm’la il­gi­si ol­ma­dı­ğı­nı unut­ma­ya­lım. İs­lâm’ın sa­adet düz­lü­ğü­ne, kalp­le­ri­miz­de­ki iman gü­ne­şi­nin ay­dın­lı­ğı­na yü­rü­ye­lim. Kâ­ina­tın ve in­sa­nın ha­ki­kat­le­ri­ne gö­zü­nü ka­pa­mış bu­gün­kü me­de­ni­yet bir ışık arar­ken, biz­ler eli­miz­de­ki gü­ne­şi yi­tir­me­ye­lim.

Ke­sin­lik­le ina­na­lım ve bi­le­lim ki, hu­zur ve mut­lu­luk ik­li­mi­ne ka­nat aç­ma­nın yo­lu in­san­lı­ğı­mı­za dön­mek, sün­ne­t-i se­niy­ye ile ya­şa­mak, sâ­dât-ı ki­râ­mın yo­lun­dan git­mek­tir.

Muhammed Saki EROL

Kaynak: HAYAT DENGEMİZ

 

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s