HURAFELERİN ÇARESİ İSLAM’DIR (M.SAKİ ELHÜSEYNİ)

İn­san­lı­ğa yü­ce ya­ra­tı­cı­nın bil­dir­di­ği tek kur­ta­rı­cı re­çe­te, mu­kad­des di­ni­miz İs­lâm’dır. İs­lâm bü­tün in­san­lı­ğı son­suz hu­zur ve mut­lu­luk ik­li­mi­ne ça­ğı­rır­ken, bir yan­dan da iman ve ilim rah­me­tiy­le in­sa­nî özel­lik­le­ri per­de­le­yen ce­hâ­let […]

Yazıyı oku →