HURAFELERİN ÇARESİ İSLAM’DIR (M.SAKİ ELHÜSEYNİ)

İn­san­lı­ğa yü­ce ya­ra­tı­cı­nın bil­dir­di­ği tek kur­ta­rı­cı re­çe­te, mu­kad­des di­ni­miz İs­lâm’dır. İs­lâm bü­tün in­san­lı­ğı son­suz hu­zur ve mut­lu­luk ik­li­mi­ne ça­ğı­rır­ken, bir yan­dan da iman ve ilim rah­me­tiy­le in­sa­nî özel­lik­le­ri per­de­le­yen ce­hâ­let […]

Yazıyı oku →

ALLAH’A YÖNELİŞİN İLK ADIMI: TÖVBE (M.SAKİ EROL)

Töv­be, iş­le­nen gü­nah­lar­dan piş­man ve na­dim ola­rak Al­lah’a yö­nel­me­nin adı­dır. Rab­bi­miz, nur­lu töv­be ka­pı­sı­nı, gir­mek is­te­yen­ler için ar­dı­na ka­dar açık tu­tu­yor. Ve O’nun en­gin rah­me­ti­ne açı­lan böy­le bir ka­pı­nın var­lı­ğı […]

Yazıyı oku →