VEFA NEDİR?

İslâm ahlâkının en önemli kavramlarından bir olan vefa, bir bütün halinde dünya ve ahiret hayatımızı ilgilendirmektedir. Biz müminlerden beklenen davranış, vefa ahlâkını hakiki manada hayatımızın tüm alanlarına hakim kılmaktır. İslâm […]

Yazıyı oku →

TASAVVUF TERBİYE OKULUDUR (M.Saki Elhüseyni)

Ter­bi­ye, sı­fa­tın de­ğiş­me­si ve gü­zel­leş­me­si­dir. Bu­nun te­me­li kalp te­miz­li­ği olup so­nu­cu gü­zel ah­lâk­tır. Bu­na tak­vâ de­nir. Tak­vâ­nın üç de­re­ce­si var­dır: Kal­bi şirk, kü­für, şek ve şüp­he­den te­miz­le­mek. Bu­nu ya­pan kim­se […]

Yazıyı oku →

HURAFELERİN ÇARESİ İSLAM’DIR (M.SAKİ ELHÜSEYNİ)

İn­san­lı­ğa yü­ce ya­ra­tı­cı­nın bil­dir­di­ği tek kur­ta­rı­cı re­çe­te, mu­kad­des di­ni­miz İs­lâm’dır. İs­lâm bü­tün in­san­lı­ğı son­suz hu­zur ve mut­lu­luk ik­li­mi­ne ça­ğı­rır­ken, bir yan­dan da iman ve ilim rah­me­tiy­le in­sa­nî özel­lik­le­ri per­de­le­yen ce­hâ­let […]

Yazıyı oku →

ALLAH’A YÖNELİŞİN İLK ADIMI: TÖVBE (M.SAKİ EROL)

Töv­be, iş­le­nen gü­nah­lar­dan piş­man ve na­dim ola­rak Al­lah’a yö­nel­me­nin adı­dır. Rab­bi­miz, nur­lu töv­be ka­pı­sı­nı, gir­mek is­te­yen­ler için ar­dı­na ka­dar açık tu­tu­yor. Ve O’nun en­gin rah­me­ti­ne açı­lan böy­le bir ka­pı­nın var­lı­ğı […]

Yazıyı oku →